Onze Kinderraad

De Kinderraad heeft als doel om:
 • De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;
 • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen;
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • Aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen;
 • De leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie van de Kinderraad?

 Uit de groepen 5 t/m 8 wordt uit elke klas een vertegenwoordiger gekozen. Ieder schooljaar worden er rond september/ oktober verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een Kinderraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen. Vervolgens kunnen leerlingen zich anoniem verkiesbaar stellen voor de Kinderraad. Zij maken zich bekend door hun argumentatie schriftelijk in te dienen bij de leerkracht. Op een afgesproken datum wordt er gestemd en degene met de meeste stemmen, mag de klas vertegenwoordigen in de Kinderraad. De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en notulist. De Kinderraad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd (1x per 6 weken). Bij elke vergadering is juf Kim aanwezig. Voor de vergadering van de Kinderraad wordt met de voorzitter de agenda vastgesteld. De leden van de Kinderraad lichten de besluiten van de Kinderraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulist.
De leerlingen blijven een heel schooljaar in de Kinderraad.

Hoe komt de Kinderraad aan ideeën voor de vergadering?

 • De Kinderraad heeft in elke klas een ideeënbus, waarin alle kinderen ideeën kunnen doen;
 • Ook neemt de Kinderraad ideeën mee vanuit de klas; 
 • Leden van de Kinderraad kunnen worden aangesproken door alle kinderen;
 • Leden van de Kinderraad komen zelf met ideeën;
 • Het team van de 6e montessorischool Anne Frank kan bespreekpunten inbrengen.

Waarover kan de Kinderraad vergaderen?

Bijvoorbeeld over:

 • Het gebruik en de inrichting van de toiletten;
 • Bevindingen bij het gebruik van onze lesmethodes;
 • Adviseren bij de festiviteiten vanuit onze jaarcyclus ''feesten en belangrijke gebeurtenissen'';
 • Meedenken over de inrichting van het schoolplein;
 • Aanschaffen van boeken voor de bibliotheek.