Klachtenprocedure

Het kan zijn dat u als ouders een klacht heeft over het onderwijs of over het contact tussen school en ouders. We vragen u om de klacht of de zorg direct te bespreken met de betrokken leerkracht of met de schoolleiding. Bij een gesprek met de schoolleiding zal de schoolleiding altijd indien mogelijk de betrokken leerkracht aan tafel uitnodigen behalve wanneer er duidelijke redenen zijn om dat niet te doen. 

U kunt deze klacht ook bespreken met de interne contactpersoon / vertrouwenspersoon.  Daarnaast is het ook mogelijk uw klacht neer te leggen bij het schoolbestuur, bij de externe vertrouwenspersoon Minke Fuijkschot ( te bereiken op 06-31631673  mfuijkschot@hetabc.nl )  of bij de landelijke klachtencommissie. Adressen en informatie staan in de schoolgids en kunt u ook bespreken met de contactpersoon in school.

Download